PRIVACYVERKLARING

 

Privacy statement AMSTERDAM ALLIANCE YAN CHUEN CHURCH

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church te Amsterdam verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons dienen te houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, correspondentieleden en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer),
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website en
  • bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (ras, geloof, strafrechtelijke gegevens, gegevens van personen jonger dan 16 jaar).

Onze website en/of sociale media heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cama-ycc.org, dan verwijderen wij deze informatie.


Verwerking van persoonsgegevens

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church houdt een leden, correspondentieleden en bezoekers administratie bij, waarin persoonsgegevens o.a. NAW gegevens worden vastgelegd. Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen, bezoeken of emailen indien nodig is, presentie bij te houden, het maken van roosters en u te informeren over wijzigingen. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via registratieformulieren/website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen of activiteiten. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (o.a. giften of betalingen voor cursus en/of activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van cursussen en/of aktiviteiten. Met de personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amsterdam Alliance Yan Chuen Church blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens, die wij over u hebben vastgelegd, en deze te laten wijzigen of verwijderen met uitzondering van gegevens die een wettelijke bewaartermijn hebben. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratieve medewerker  van de Amsterdam Alliance Yan Chuen Church: info@cama-ycc.org.

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen, voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de Amsterdam Alliance Yan Chuen Church: Van Slingelandtstraat 31, 1051CG te Amsterdam.

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard zolang u nog lid bent van de gemeente. Wanneer er geen sprake is van lidmaatschap, verwijderen wij uw gegevens na 7 jaar.

E-mail

E-mailadressen uit onze administratie worden gebruikt voor het versturen van o.a. e-mails, agendapunten en nieuwsbrieven.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratieve medewerker van de Amsterdam Alliance Yan Chuen Church: info@cama-ycc.org.

Website

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church maakt gebruikt van geluidsopnames van de preken tijdens de kerkdienst. De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de dienst aanwezig zijn. Deze worden maximaal 6 maanden bewaard op de webserver van www.cama-ycc.org en kunnen gedurende deze tijd worden beluisterd en gedownload. Indien iemand hier bezwaar tegen heeft kan men dit doorgeven aan de administratieve medewerker.

Fotografie

In ons gebouw tijdens onze samenkomsten en activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers, op de website of op social media. Wanneer u zichzelf tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar info@cama-ycc.org.

Beveiliging

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over privacybeleid

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de administratieve afdeling van Amsterdam Alliance Yan Chuen Church.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church
Van Slingelandtstraat 31
1051CG Amsterdam
camaycc@gmail.com

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church heeft de ANBI-status.