ANBI

 

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften belasting aftrekbaar. Hieronder vindt u alle gegevens die nodig zijn om deze ANBI-status te behouden.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Amsterdam Alliance Yan Chuen Church
Telefoonnummer: 020-6236856
KvK nummer: 75793431
RSIN/Fiscaal nummer: 805795923
Website adres: http://www.cama-ycc.org
E-mail: info@cama-ycc.org
Adres: van Slingelandtstraat 31
Postcode: 1051 CG
Plaats: Amsterdam

De Amsterdam Alliance Yan Chuen Church in Amsterdam is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).

Omdat Jezus Christus de bron van genade is, is het beleid van onze kerk: de genade en liefde van Jezus Christus door te geven. Vandaar dat ook de naam Yan Chuen gekozen is, hetgeen betekent: “ bron van genade “.

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church is gevestigd in Amsterdam West. Onze visie is niet alleen chinezen bereiken met de Grote Opdracht. Wij zien ook de nood en behoefte van de bewoners in Amsterdam. Daarom is ook de Stichting Christian Resources Service Centre opgericht. Vanaf februari 2007 hebben wij ook een dienstverlening voor hulp over maatschappelijke vragen. Ons doel is, de bewoners van Amsterdam trachten te helpen met het oplossen van vragen over levenssituaties. Op deze manier willen wij de liefde van Jezus Christus tonen.

Via de stichting willen wij ook verschillende activiteiten organiseren z.a. Nederlandse les; workshops, dienen in Foo Oi Lew en huisbezoeken afleggen. Zo hopen wij, dat meer chinezen in contact kunnen komen met onze kerk en zo Jezus Christus leren kennen.

Wij nodigen u uit onze eredienst bij te wonen op zondag van 10.00 – 11.30 uur, en de Nederlands sprekende dienst van 12.15 – 13.45 uur.

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de andere instellingen die tot ons kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 3 pastors, 8 diakenen en 2 oudsten. De diakenen en oudsten worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente voor de duur van 3 jaar.

C. Doelstelling/visie.

Amsterdam Alliance Yan Chuen Church stelt zich ten doel:

3.1 het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;
3.2 ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2:42;
3.3 de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
3.4 in diaconale en pastorale nood te voorzien;
3.5 in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

D. Beleidsplan.

De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door middel van activiteiten aan de doelstellingen bevorderlijk zoals:

4.1 de prediking van het Woord van God;
4.2 het houden van samenkomsten;
4.3 bijbelstudie- en gebedsavonden;
4.4 kinder- en jeugdwerk;
4.5 evangelisatie en zendingswerk;
4.6 pastoraal en diaconaal werk
4.7 het bijeenbrengen van de benodigde gelden.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de voorgangers van onze gemeente is geregeld via een vast salaristabel en gebaseerd op functie en functiejaren. Momenteel heeft onze gemeente 4 betaalde medewerkers, zijnde 3 pastors en 1 administratieve medewerker.

Diakenen en oudsten van de kerkraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: in de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.